2011-40 Sayılı Genelge- Set halindeki eşya -
#Danıştay 7. Dairenin 27.03.2023 tarihli ve E:2020/3796, K:2023/1728 sayılı kararı ile 2011/40 sayılı #Genelgenin 4 sıra numaralı cümlesinde yer alan "ödenmesi gereken ek mali mükellefiyetler, #KDV veya #ÖTV Kanunu uyarınca varsa ödenmesi gereken vergiler hesaplanarak" ibaresinin iptaline karar verildi

Haber Detayı