Tareks- risk esaslı kontrol sistemi nedir ? YARDIM +905352222444 ara

                            Tareks  yani risk esaslı kontrol sistemi nedir ?


       TAREKS ithalat ve ihracat için önceden belirlenmiş standartlara uygun olarak, tüketici ve üreticileri korumak amacıyla düzenlenmiş ve programlanmış risk esasına göre çalışan web tabanlı yazılımdır. Tareks yazılımı iş akışını hızlandırma yeni teknolojilerden en etkin şekilde faydalanarak kamu kaynaklarının ve ekonomik kaynakların daha zamanlı, etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

TÜRKSAN GÜMRÜKLEME olarak gümrük işlemlerinizin yanı sıra tareks başvurularını da sizin adınıza yapmaktayız .  Başvuru öncesi denetime tabi ürün grubuna göre işaretleme  ve belge konrolü yapılıp işlemlerinizin en hızlı ve sorunsuz tamamlanması için hazırlıklar yapılır.


-Tareks ÖRNEĞİ taahhütnamesi için tıklayınız-

 

-Tareks başvuru dilekçesi tıklayın-


Tareks taahhütnamesi süresi yetki vermek istediğiniz süre kadar olabilir.


Tareks başvuru ücretleri ithalat işlemlerinde 100 tl DTM döner sermaye hesabına yatırılır 300 euro altı bedeller için işlem ücreti alınmaz


Tarekse tabi ürünler listesi tebliğlerde belirtilmekle beraber oyuncak, kişisel korucu, eldiven, başlık, kask, ayakkabı, cep telefonu, pil, akü, makina, elektronik cihazlar vb benzeri ürünlerdir dış ticaretinize konu olacak ürünlerinizin tarekse tabi olup olmadığını öğrenmek için iletişime geçiniz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Tel: +905352222444 7/24

MAİL: info@turksangrup.com

Sabit Hat : +902126308010 pbx

 

 

 

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ TEBLİĞİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

                        TAREKS SİSTEMİNE FİRMA KAYDI NASIL YAPILIR?  

 

RESİMLİ ANLATIM

 

Firma kaydı için gerekli olan aşağıdaki evraklar hazırlanır.

 

Tareks başvurusu için gerekli evraklar:

 

 

-Tareks taahhütnamesi noter onaylı
-İmza sirküsü aslı noter onaylı nüshası
-Ticari sicil gazetesi aslı veya onaylı nüshası
-Vergi daire yazısı vergi dairesi onaylı veya onaylı internet çıktısı

 

 

Not: Firmanızın sistemde kaydı olduğu tareks taahhütname güncellemesi veya yeni yetkili atama durumlarında sadece tareks taahhütnamesi yeterli olacaktır.


Yukarıda sayılan evraklar hazırlandıktan sonra YETKİLENDİRME KAYDI ve FİRMA KAYDI olarak iki aşamada kayıt işlemi tamamlanır


 

1.AŞAMA : YETKİLENDİRME KAYDI

 

Yetkilendirme kaydına başlarken Ekonomi bakanlığının resmi internet sitesinin ana sayfasında bulunan resimde görünen ''e-imza uygulamaları'' tuşuna tıklayalım       

                                                                                                                      

                          EKONOMİ BAKANLIĞI ANASAYFA:   www.ekonomi.gov.tr

RESİM 1

Açılan uygulamalar sayfasında ‘’Yetkilendirme Başvuruları’’   Linkine tıklayalım 


RESİM 2

 

 

Daha sonra açılan sayfada yetki verilen uygulama seçilir

-Tareks denetim uygulamaları için ‘’Dış Ticaret Risk Esaslı Kontrol Sistemi ‘’ seçilir

 

RESİM 3

 

-Sonraki aşamadaki sayfada  (KULLANICI YETKİLENDİRME BAŞVURUSU BİLGİLERİ)  yetki verilen kişi ve firma bilgileri girelim ardından sağ alt köşedeki devam tuşuna basıp imzalama işlemi tamamlayalım.


-İmzalama işlemi mobil imza ve e-imza ile yapılır.


-Mobil imza için GSM operatörünüzle iletişime geçiniz - TURKCELL
-Elektronik imza sertifikalarını turktrust  e-guven  ve  e-tugra firmalarından temin edebilirsiniz.


Not: firma unvanı büyük harflerle ve kısaltma kullanmadan sisteme giriş yapınız.

 

RESİM 4

 

2. AŞAMA : FİRMA KAYDI

 

1. AŞAMADAKİ GİBİ TAREKS UYGULAMALARI SAYFASINA GİRİŞ YAPILIR ''FİRMA TANIMLAMA'' BUTONUNA TIKLANIR

 

RESİM 5

 

Açılan sayfada vergi numarası girilerek daha önceden kayıt olup olmadığına  bakılır firma vergi numarası kayıtlı değilse sistem bilgilerin girileceği yeni sayfaya yönlendirir açılan sayfada girişler yapılarak onaya gönderilir tüm bu işlemler bittikten sonra evrak asılları dilekçe ekinde ve CD ortamına taratılmış nüshalarıyla en yakındaki ekonomi bakanlığı grup başkanlıklarına teslim edilir.


Not: Firmanızın daha önceden kaydı varsa ilk kaydın yapıldığı Grup Başkanlığına evraklar teslim edilir.

 

Aşşağıdaki resimde detaylı anlatım vardır.

 

RESİM 6

 

Güncel Bilgi 11.04.2016

 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/14 Sayılı Genelgesi

(Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Kişisel Koruyucu Donanım İthalat İzninin Tek Pencere

Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05

Konu : Tek Pencere Sistemi - EB KKD

GENELGE

(2016/14)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde

Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda

yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden

Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar

tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar

veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin

beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde

ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no'lu alanında beyan edilen,

"Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2016/11)"

gereğince Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen TPS-Kişisel Koruyucu Donanım İthalat İzni 'nin 06.04.2016

tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem
yapılması gerekmektedir.

1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde

düzenlenen 0873 (TPS-Kişisel Koruyucu Donanım İthalat İzni) belge kodlu izin belgeleri Tek Pencere Sistemi

aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge

numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ile belge tarihi yükümlü

tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda

iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri

sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden

sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Müsteşar V

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 14.03.2016 tarihli ve 31169

sayılı yazısı (Kullanılmış Makina İthalat İzin Belgesi Bulunması Halinde TAREKS Referans Numarası Aranmayacağı hk.)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.04.2016 tarih ve 15166901‏ sayılı yazı ekidir.

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı :16860026 - 205.03 KM - 31169 14.03.2016

Konu :İthal İzinleri

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 10.03.2016 tarihli - 14374784 sayılı yazısı.

Malumları olduğu üzere, 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı mükerrer Resmi Gazete yayımlanan İthalat

Tebliği (İthalat: 2016/l)'nin 5 inci maddesinde kullanılmış veya yenileştirilmiş olan eşyadan izin belgesi

alınmayacak olanların ithali düzenlenmiş, 6 ncı maddesinde ise ilgili kurumlardan alınacak uygunluk yazısı

ile ithal edilecek eşyalara ilişkin hükümler yer almıştır.

Öte yandan. Tebliğin 7 inci maddesi ile de Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenen

ithal izinlerine ilişkin hükümler yer almaktadır.

Bilindiği gibi, aynı Tebliğin 14 üncü maddesinde TAREKS referans numarası ile yapılacak ithalata ilişkin

düzenlemeler yer almaktadır. Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nün iznine tabi olmayan ve

Tebliğin 5 ve 6 ncı maddesinde yer alan eşyanın ithalinde TAREKS referans numarası aranacağı ifade edilmiş, diğer

bir ifadeyle İthalat Genel Müdürlüğü'nce verilen izinler için TAREKS referans numarası aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bunların yanı sıra 20/01/2016 tarih ve 29599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat:2016/l)'nde değişiklik

yapılmasına dair Tebliğ'in Geçici 2 nci maddesinde "Bu Tebliğin ikinci kısım çerçevesinde, 1/1/2016 tarihinden önce

Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan Ek-1 kapsamındaki kullanılmış

veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 1/3/2016 tarihine kadar (1/3/2016 dahil) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ

adresinde duyurulan belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvurulması halinde başvurular Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır

." hükmü yer almaktadır. Her ne kadar anılan geçici madde kapsamında yapılacak ithalatta TAREKS referans numarasının

aranmayacağı ifade edilmemişse de söz konusu hüküm ile başlamış işlemlerin eski hükümler çerçevesinde

değerlendirilerek İthalat Genel Müdürlüğünce izin verilmesi amaçlanmıştır.

Bu hususlar muvacehesinde, İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenen izin belgelerinde TAREKS referans

numarasının aranmaması sebebiyle bahse konu geçici madde kapsamında İthalat Genel Müdürlüğümüzce

düzenlenmiş bir izin belgesi bulunması halinde TAREKS referans numarası aranmaması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
(Mersin Gümrük Müdürlüğü)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

GÜNCEL BİLGİ :2

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE VERİ DEĞİŞİMİ UYGULAMASI - 2. AŞAMA