Pil, Batarya ve Akü İthalatı - +90535 2222 444 Yardım Bilgi İçin Arayın

Pil, Batarya ve Akü İthalatı +905352222444

Numaradan 7/24 destek alabilirsiniz

Pil  batarya akü ithalatı hakkında bilmeniz gerekenler;

NOT 1 :ÇİN HALK CUMHURİYETİ İTHALATLARINIZDA ARACI İHRACATCI PARTNER FİRMALARIMIZ BULUNMAKTA

NOT 2 : CEVRE UYGUNLUK BELGELERİ OLMAYAN KÜÇÜK İTHALATÇI FİRMALAR İÇİN YARDIMCI OLMAKTAYIZ

NOT 3 : PİL BATARYA İTHALATLARI İÇİN TEST RAPORU İŞLEMLERİNİ TAKİBİ VE KONTROLÜ YAPILMAKTA

ÖNCELİKLE TANIMLARI

a)           Pil: Şarj edilmeyen primer hücrelerde kimyasal reaksiyon sonucu oluşan kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağı,
b)           Akümülatör: Endüstride ve araçlarda otomatik marş, aydınlatma veya ateşleme gücü için kullanılan, şarj edilebilir sekonder hücrelerde kurşunla sülfürik asit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağı, olarak tanımlanmaktadır.
İşlemler üç aşamadan oluşmakta

1.Aşama : ÇEVRE UYGUNLUK BAŞVURUSU


İki ürünün ithalatın dada çevre uygunluk belgesi gerekli
Pil ve batarya için :  Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği ne üye olunarak alınıyor (TAP)
Akü  için: AKÜDER üye olarak alınıyor
çevre Uygunluk belgesi başvuruları firmamız tarafından sizin adınıza yapılmakta
Pil ithalatlarında sürekli ithalat yapmayan firmalar belge maliyetli olacağından küçük ithalatçı
olarak başvuru yapılabilmekte çevre uygunluk başvuruları yapıldıktan sonra firmaların tareks sistemine belgelerini ön izin başvurusu ile tanıtmaları gerekli firmamıza vereceğiniz yetkiyle sizin adınıza yapmaktayız.

  2.Aşama : TAREKS UYGUNLUK BAŞVURUSU

Tareks başvurusu pil batarya ve aküde test raporu farkı dışında tamamen aynı
Pil ve batarya ithalatlarında tareks başvurusu için 2006/66/EC direktifine uygun test raporu istenmekte. Bunun dışında akü batarya ve pil tareks başvurularında taşıma belgesi ve yurt dışı fatura ibrazı gerekmekte ortalama işlem süresi ürünün ilk defa gelmesi durumunda 2-3 iş günü sürmekte
Ürünlerin aynı model aynı göndericiden geldiği durumlarda tareks sistemi uygunluk belgesini risk analizine göre  doğrudan oluşturabilmekte 

Not: yurt dışı firmalardan test raporu temin edilememesi ithalat işlemi öncesi numune temin edilmesi durumunda ülkemizde yetkili test yapan firmalar bulunmakta uygun maliyetlerle test raporları hazırlanmakta.

3.Aşama :Tareks başvurusu da tamamlanıp uygunluk referans numarası alındıktan sonra ürünün özelliğine göre belirlenmiş olan gümrük tarifesi üzerinden serbest dolaşıma giriş beyannamesi hazırlanıp vergiler ödendikten sonra ithalat işlemi tamamlanır

GÜNCEL BİLGİ :

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), yolcu uçaklarındaki güvenliği artırmak için önemli bir değişikliğe gidiyor. Herkesin kullandığı cep telefonu, fotoğraf makinası, tablet ve dizüstü bilgisayarlardaki lityum iyon pillerinin, 1 Nisan’dan itibaren uçak bagajına alınmayacağı açıklandı.

Yasak yolcuları doğrudan etkilemiyor. Söz konusu yasak, yolcu ve kargo uçaklarının bagaj bölümünde toplu halde taşınan lityum iyon pillerini kapsıyor.

Yapılan testlerde toplu taşınan piller arasında bir tek pilin bile bozuk çıkması, diğer pillerin yanmasına ve infilak etmesine sebep olduğu belirtiliyor. Daha önce de şarj olmayan lityum metal pillerin uçaklarda taşınması yasaklanmıştı.

1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak olan yeni yasağın, 2018 yılının sonuna kadar geçerli olması bekleniyor. Yasağın kalkması için lityum iyon pillerinin, yangının önleyecek şekilde paketlenmesi gerektiği açıklandı. Şirketler, özellikle tıbbi ve askeri alanlarda kullanılacak olan Lityum iyon pillerinin, uçakla taşınamayacak olmasının birçok alanda zorluklara sebep olacağını savunuyor.

KAYNAK: http://www.hurriyet.com.tr

NOT:BAZI NAKLİYE FİRMALARI PİL BATARYA TAŞIMA NAKLİYE İŞLEMLERİNİ ÖZEL ŞARLARLA UÇAK YÜKLEMELERİNİ SAĞLAMAKTADIRLAR.

 

Ek bilgiler:

İşaretleme
Test raporu istenen (örnek olarak power bank-harici batarya ,düğme pil, matkap bataryası, saat pili, kalem pil ve oyuncak araba pili) ürünler de aşağıdaki işaretleme ek olarak ürün üzerinde marka ve özellikle model numarası olmalı ve bu model numarası test raporuyla birebir örtüşmelidir.

Özetle


ÜRÜN ÜZERİNDEKİ MODEL NO = FATURA BELİRTİLEN MODEL NO = TEST RAPORUNDAKİ MODEL NO

Şeklinde olmalıdır

 


PİL BATARYA  İŞARETLEME VE ETİKETLEME İÇİN:

Ağırlıkça % 0,0005- %2 arası cıva içeren düğme tipi piller için etiketleme örneği:

Nikel-Kadmiyum pillerin işaretlenmesi:


Kurşun-Asit pillerin işaretlenmesi:AKÜ İÇİN  İŞARETLEME VE ETİKETLEME SİMGELERİ

Kurşun-Asit Akümülatörlerin işaretlenmesi örneği (ürün üzerinde ve dış ambalajında):

AKÜ-XX (Firma Kodu)

Pb Veya Kurşun

GERİ KAZANILIR Veya GERİ KAZANILACAK AKÜ
Diğer akümülatörler için işaretleme örneği (ürün üzerinde veya ambalajda):

AKÜ-XX (Firma Kodu)
DEPOZİTOLUDUR


Tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla APAK Yönetmeliği Ek- 4/B’de bulunan aşağıdaki ifadeler akümülatörlerde tüketicinin kolaylıkla göreceği ve okuyacağı bir şekilde yer almalıdır:

Atık akümülatörünüzün içindeki asitli sıvıyı toprağa, suya, kanalizasyona dökmeyiniz.
Atık akümülatörünüzün plastik kısımlarını soba ve kazanlarda yakmayınız.
Atık akümülatörleri çocuklardan uzak tutunuz

FARKLI MODELLERDEN MÜTEŞEKKİL PİLLER İÇİN TEST RAPORLARI


Özellikle sekonder pillerden çoklu bağlantı/birleşme yoluyla yeni modeller elde etmek mümkün bulunmaktadır. Her gün artan ihtiyaçlar ve yeni üretilen cihazlar sonucunda farklı batarya/piller üretilmektedir. Bu modellerin test raporlarında aşağıdaki yöntemin izlenmesi gerekmektedir.
Bir pil (batarya) farklı pillerden oluşuyor ise; ithalatçı firmanın ithalata konu pilde (bataryada) kullanılan pil ve/veya piller için test raporu sunması ve bunun beraberinde üretici tarafından doldurulup imzalanması gereken bir beyan sunulması gerekmektedir. Bu beyanda ithalata konu bataryanın içeriğindeki pillerin hangi model(ler)den oluştuğuna ilişkin ifade, çizim vb. bilgiler olmalıdır.

Örnek 1: İthalata konu “x” model bir batarya 6 adet “a” model pilin birleşiminden oluşuyorsa “a” modeline ilişkin test raporu eşliğinde üreticinin “x” model bataryanın “a” model pillerden müteşekkil olduğuna dair beyanı ithalatçı tarafından sunulacaktır.

Örnek 2: Yukarıdaki Ni-MH bataryanın modeli XXXX olarak tanımlanmaktadır. Üretici bu bataryanın 3 adet 60AA model pilin birleştirilmesiyle oluşturulduğunu beyan etmektedir. Bu durumda, sekonder pil olan 60AA modeline ilişkin cıva testinin ve üreticinin XXX modelinin 3 adet 60 AA pilinden oluştuğunu belirten beyanı yeterli olacaktır

 

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/15) (31.12.2014 t. 29222 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığından:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Çevre Uyum İzni: Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan izni,
c) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
ç) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,
d) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
e) Grup başkanlıkları: Bakanlığın bölge müdürlüklerine bağlı ürün denetmenleri grup başkanlıklarını,
f) Kapsam dışı: GTİP olarak ek-1’de belirtilmekle birlikte, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünü,
g) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,
ğ) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olmama ihtimalini,
h) Risk analizi: Ek-1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,
ifade eder.
TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Pil ve akümülatörlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.
Çevre Uyum İzni başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Çevre Uyum İzni almış olmaları gerekir.
(2) Çevre Uyum İzni başvurusu, kullanıcı tarafından Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümü kullanılarak TAREKS üzerinden yapılır. Başvuru için, firma ekranında “Denetim Başvurusu” başlığı altındaki “Ön İzin” alt başlığından “Yeni Başvuru” kutucuğu altındaki “Ürün Grubu Bazında Başvuru” seçeneği ile birlikte alınmak istenen ön izin belgesinin (Çevre Uyum İzni) işaretlenmesi yeterlidir.
(3) Başvuruya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenen belgeler yazılı olarak ayrıca anılan Bakanlığa iletilir ve başvurular anılan Bakanlık tarafından sonuçlandırılır.
İthalatçının başvurusu
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.
(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ek-3’te belirtilen grup başkanlıkları nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 7 – (1) A.TR Belgesini ve Çevre Uyum İznini haiz ürünlerin ithalatında TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair ek-4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(3) Kalp pilleri; hayati önemi haiz tıbbi aygıtlara yerleştirilmiş piller; endüstriyel kullanım amacına bağlı olarak kalıcı olarak yerleştirilmiş pillerin bulunduğu aletler içindeki pil veya akümülatörler; bilimsel ve mesleki alanda kullanılan pil veya akümülatörler; sadece uzman kişiler tarafından uzaklaştırılması gereken, kesintisiz olarak sürekli çalışması gereken aletler içindeki pil veya akümülatörler Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı dışında olduğundan kapsam dışı olarak beyan edilir.
(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci veya ikinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.
Kapsam dışı
MADDE 8 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.
Risk analizi
MADDE 9 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.
(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.
(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
Fiili denetim
MADDE 10 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için ek-2’de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.
(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.
(5) İthaline izin verilmeyen ve gümrük idaresine bırakılan pil ve akümülatörlerin tasfiyesi, söz konusu ürünlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilen derneklere ve/veya lisanslı atık akü geri kazanım tesislerine geri kazanılmak veya bertaraf edilmek üzere satılması suretiyle yapılır.
Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 11 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.
TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 12 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 272013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.
İthalatçının sorumluluğu
MADDE 13 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.
(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.
Yaptırımlar
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Ürünlere
lişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.
Yetki
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 16 – (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/15) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/15)’ne göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
EKLER
Ek-1 ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Ek-2 FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER
Ek-3 ÜRÜN DENETMENLERİ GRUP BAŞKANLIKLARI VE GÖREV ALANLARINDAKİ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
Ek-4 TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
Ek-1
ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ
GTİP MADDE İSMi ( GÜMRÜK TARİFESİ İSTATİKİ POZİSYONU )

8506.10.11.00.00 Silindirik piller
8506.10.18.00.00 Diğerleri
8506.10.91.00.00 Silindirik piller
8506.10.98.00.00 Diğerleri
8506.30.00.00.00 Civa oksitli olanlar
8506.40.00.00.00 Gümüş oksitli olanlar
8506.50.10.00.00 Silindirik piller
8506.50.30.00.00 Düğme piller
8506.50.90.00.00 Diğerler
8506.60.00.00.00 Çinko-hava reaksiyonlu piller
8506.80.05.00.00 Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.'u geçmeyen kuru çinko-karbonlu piller
8506.80.80.00.00 Diğerleri
8507.10.20.00.11 Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler
8507.10.20.00.12 Ağırlığı 5 kg.ı geçenler
8507.10.80.00.11 Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler
8507.10.80.00.12 Ağırlığı 5 kg.ı geçenler
8507.20.20.00.11 Traksiyoner akümülatörler
8507.20.20.00.19 Diğerleri
8507.20.80.00.00 Diğerleri
8507.30.20.00.00 Sızdırmaz olanlar
8507.30.80.00.00 Diğerleri
8507.40.00.00.00 Nikel-demirli akümülatörler
8507.50.00.00.00 Nikel-metal hidrürlü akümülatörler
8507.60.00.00.00 Lityum iyonlu akümülatörler
8507.80.00.00.00 Diğer akümülatörler

Ek-2
FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER
1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)
- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat ve benzeri)
2. Fatura veya proforma fatura (*)
3. İthal edilmek istenen pil cinsi ürünün, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen zararlı maddelere ilişkin oran ve miktarlar dâhilinde olduğunu gösteren akredite bir laboratuvardan alınmış test raporlarının asılları veya test raporlarının testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları
* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

Pil ve akümülatörler ihtisas gümrüğü uygulaması tabidir yetkili gümrük müdürlükleri aşşağıda belirtilmiştir
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Pil ve akümülatörler ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamı pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.
Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
2 Ankara Gümrük Müdürlüğü
3 Halkalı Gümrük Müdürlüğü
4 Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
5 Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
6 Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
7 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
8 İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
9 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
10 Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü
11 Mersin Gümrük Müdürlüğü
12 Gemlik Gümrük Müdürlüğü
13 Bursa Gümrük Müdürlüğü
14 Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
15 İzmir Gümrük Müdürlüğü
16 Dilovası Gümrük Müdürlüğü
17 Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü"

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 18/3/2011 tarihli ve 27878 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 82) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür

 

 

PİL BATARYA İÇİN ÖRNEK TEST RAPORU

Batteries Directive 2006/66/EC - BATARYA DİREKTİVİ

Tıkla

 

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102) (Pil ve Akümülatörlerin İthal .Edileceği Gümrük Müdürlükleri )
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
28.01.2013-28542 Resmi Gazete
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 102)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Pil ve akümülatörler ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1) (Değişik:23.11.2014 R.G.) Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamı pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.
Sıra No
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
2 Ankara Gümrük Müdürlüğü
3 Halkalı Gümrük Müdürlüğü
4 Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
5 Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
6 Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
7 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
8 İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
9 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
10 Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü
11 Mersin Gümrük Müdürlüğü
12 Gemlik Gümrük Müdürlüğü
13 Bursa Gümrük Müdürlüğü
14 Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
15 İzmir Gümrük Müdürlüğü
16 Dilovası Gümrük Müdürlüğü
17 Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü
Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 5 – (1) 18/3/2011 tarihli ve 27878 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 82) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Akümülatör ithalatı , Batarya İthalatı , Cep telefon Bataryası ithalatı , cep telefonu pili , Laptop pili , bataryası ithalatı , Netbook bataryası ithalatı , Pil İthalatı , Tablet Bataryası pili ithalatı

YENİ BİLGİ : 27.04.2016

PİL TAREKS İŞLEMLERİ ARTIK TEK PENCERE SİSTEMİNDE

SONUÇLANMIŞ İŞLEMLER TEK PENCERE TEBLİĞİ KAPSAMINDA GÜMRÜK BEYANNAMESİNE BEYAN EDİLECEKTİR.


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı

26.04.2016/15596718
GENELGE
(2016/25)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no'lu alanında beyan edilen, 07/06/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 07/06/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği, 09/01/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği, 31/08/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/16), 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/18), 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/15) kapsamındaki “Tıbbi Cihaz Uygunluk Yazısı”, “Pil-Akü Uygunluk Yazısı”, “ Ayakkabı Uygunluk Yazısı” 27.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi
e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0941(TPS-Tıbbi Cihaz Uygunluk Yazısı), 0942(TPS-Pil-Akü Uygunluk Yazısı), 0944(TPS-Ayakkabı Uygunluk Yazısı) belge kodlu belgeler Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 134) (24.01.2016 t. 29603 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:102)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.
"18 Derince Gümrük Müdürlüğü"

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
28/1/2013 28542
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
23/11/2014 29184